Njudungsgymnasiet
Huvudmeny
Till startsidan
Lyssna

Förstelärarnas uppdrag

Här beskriver förstelärarna på Njudungsgymnasiet med egna ord sina uppdrag och vad de siktar på att uppnå i sin roll som förstelärare.

Torbjörn Ahnell

Torbjörn Ahnell, en av förstelärarna på Njudungsgymnasiet.

I korthet innebär de generella uppdragen att vi under detta år utarbetar en handlingsplan för att under nästkommande år göra en skolövergripande implementering. Områdena i sig skall vara en del i den förstelärarutbildning som ges under året, samt knytas ihop med Challening learning.

 • Systematisk utvärdering av den egna praktiken 
  Syfte: Arbetet syftar till att utveckla undervisningen genom att ta fram strategier och metoder för att kartlägga, utvärdera och förändra den egna undervisningen mot en högre måluppfyllelse. till exempel genom kurs/betygsutvärdering för läraren. Individuell lärarutvärdering av praktiken
 • Kollegialt lärande 
  Syfte: Arbetet syftar till att utveckla undervisningen i dialog med kollegiet.
 • Pedagogisk planering – planering för att eleverna skall lyckas! Läsår, deluppgifter – ökad delaktighet bland eleverna
  Syfte: Arbetet syftar till att finna en gemensam hållning för skolan avseende lärarens planering. Ur elevperspektiv skapa någon form av likhet i hur lärare presenterar kursplanering, innehåll etcetera. En gemensam "mall" som även innebär stor nytta för den nyanställde läraren.
 • Formativ bedömning – inklusive utvecklingssamtal
  Syfte: Arbetet syftar till att öka elevens förståelse och kunskap kring sitt eget lärande och hur det kan utvecklas.

David Toll, samhällskunskap, samhällsvetenskapsprogrammet

Mitt uppdrag går ut på att utveckla bedömningsarbetet inom mina ämnen samhällskunskap och historia och att inom ramen för detta få till ett samarbete mellan grundskola och gymnasium som syftar till ökad samsyn kring bedömning och ämnenas innehåll. Ett led i detta blir också att försöka utveckla och hittar former för det kollegiala lärandet dvs. att lärare hjälper och lär av varandra. Några samhällskunskapslärare genomför under detta läsår en ”Learning study” och mitt uppdrag här är att ansvara för vår fortbildning och att själv erövra kunskaper inom Learning study och variationsteorin så att detta senare kan spridas och bli till ett verktyg för fler kollegor på skolan. Avslutningsvis har alla nya förstelärare fått i uppdrag att använda IKT i undervisningen och att försöka hitta nya sätt att via informations- och kommunikationsteknik förbättra undervisning och bedömning och att sprida detta till andra kollegor på skolan.

– Jag hoppas att effekterna blir att vi fortsätter utveckla undervisningen med ett tydligt fokus på vilka kunskaper eleverna ska erövra. Learning study handlar mycket om att identifiera svårigheter för att kunna utforma undervisningen så att eleverna når vidare och kan förstå även det som är svårt. Jag hoppas också att vi kan hitta bättre former för att kunna jobba tillsammans inom våra ämnen. Vi behöver arbeta ämnesövergripande men vi behöver också arbeta mycket mer tillsammans inom varje ämne för att bli bättre på att utveckla undervisningen så att eleverna lär sig mer. Om vi tror att kollegialt lärarande är en framgångsfaktor måste vi också hitta former för att i vardagen kunna samverka mycket mer. Detta är både en fråga för lärare men också en organisatorisk fråga på högre nivå.

Mattias Johansson, matematik, teknikprogrammet

Jag har ett specifikt uppdrag som kommunal matematikutvecklare. Där jobbar jag mot att se vilken matematikundervisning som bedrivs i alla stadier. Dels jobbar jag med att forma en ”röd tråd” genom all matematikundervisning men också som stöd till olika arbetslag som jobbar med matematik.

Thomas Nilsson, fysik, naturvetenskapsprogrammet

Dokumenterar samt initierar nya laborationer.
– Jag vill göra fysikundervisningen mer laborativt inriktad.

Ann Jagenheim, svenska, industritekniska programmet

Mitt uppdrag innebär bland annat att jag ska omvärldsbevaka utvecklingen inom ämnet svenska. Detta sker exempelvis med hjälp av internet men också genom regelbundna regionala nätverksträffar i svenska och ämnesspråk på Linnéuniversitetet. En annan sida av uppdraget är att initiera och leda olika projekt inom ämnet. Våren 2016 håller vi inom svenskämnet på med att ha en studiecirkel där vi utifrån pedagogiska samtal ska försöka utveckla undervisningen och elevernas lässtrategier.

– Jag hoppas att det kollegiala samarbetet fortsätter att utvecklas så att alla våra kunskaper och beprövade erfarenheter kommer så många elever som möjligt till del.

Torbjörn Ahnell, teknik, el- och energiprogrammet

Driver ingenjörsmässigt arbetssätt enligt LIPS modellen på T4 tillsammans med alla berörda lärare. Jag driver ett tekniskt och pedagogiskt utvecklingsprojekt inom Industriell IT med lärare inom ämnet från EE och TE samt personal från företag i branschen.

Jag kommer att driva ett utvecklingsprojekt av ämnet teknik i grundskolan tillsammans med berörda lärare i kommunen. Nulägesanalys är genomförd.

Jag utför uppdrag initierade av skolledningen antingen av generell (till exempel deltagare Extra anpassningar) eller specifik (till exempel presentation eller representation vid teknikkonferenser) karaktär.

– Jag vill öka intresse och status för inriktningarna Produktionsteknik och Automation samt utöka samarbete och insikt i varandras kurser bland berörda lärare. Tydligt samarbete inom hela Teknikcollege (EE, TE, IN) för T4. Praktiskt lagda och för yrkesrollen förberedda gymnasieingenjörer som marknadsför sig väl hos företagen och målgruppen för nästa års sökande. Att teknikundervisningen i grundskolan får en nivå- och statushöjning.

Angelica Gustafsson, vård och omsorg, vård- och omsorgsprogrammet

Mitt specifika uppdrag som förstelärare består i att försöka förbättra kvaliteten på den praktiska undervisningen och skapa förutsättningar för bedömningar av elevers förmåga att utföra vård- och omsorgsuppgifter. Detta innebär bland annat att jag tar fram bedömningsmallar över de vanligast förekommande praktiska momenten inom vård och omsorg. I det specifika uppdraget ingår även att coacha elever inför yrkestävlingar och att träna kommunikation och bemötande genom rollspel utifrån fallbeskrivningar. Materialet kan sedan användas av alla vårdlärare som tränar eleverna.

– Det skulle glädja mig om handledare och annan vårdpersonal ute på våra APL-platser ser att elevers praktiska förmåga förbättras och att deras förmåga att bemöta och kommunicera med vårdtagare upplevs som gott. Att få höra att elever är duktiga och uppskattade ute i verksamheterna är kanske det som är den främsta motivationen i arbetet. Jag hoppas att försteläraruppdraget ska ge möjlighet att utveckla och förenkla arbetet för kollegiet genom att jag kan sammanställa gemensamt material som vi alla kan ha nytta av.

Kristina Lundh, naturvetenskap, framför allt biologi och kemi, naturvetenskapsprogrammet

Det långsiktiga uppdraget går ut på att försöka höja intresset för naturvetenskap och att höja kvaliteten på kunskaperna. Jag har läst litteratur kopplat till aktuell forskning, framför allt inom naturvetenskap, men även sådant som gäller generellt för undervisning och lärande. Jag har försökt testa olika metoder i mitt eget klassrum, för att så småningom kunna dela med mig av sådant som jag sett fungerar bra.

Tillsammans med mina kollegor försöker vi strukturera lämpligt undervisningsmaterial, exempelvis laborationer, vilket är extra värdefullt när vi får nya medarbetare.

I början ligger fokus på kemi, där vi påbörjat ett arbete med att uppdatera riskbedömningar enligt de krav på säkerhet som finns inom ämnet.

Kontakt med lärare på grundskolans högstadium har påbörjats, för att försöka få en röd tråd genom hela utbildningssystemet.

– Att få ett ökat intresse för naturvetenskap, samt en höjd kunskapsnivå hos eleverna med hjälp av våra duktiga lärare!

Linda Henrysson, matematik, teknikprogrammet

Mitt uppdrag innebär att fortsätta utveckla matematikämnet på Njudungsgymnasiet genom att vi fortsatt i lärargruppen för en pedagogisk/didaktisk diskussion kring olika teman som ska utvecka undervisningen.

Håkan Kjellin, IKT-pedagog

I mitt uppdrag som förstelärare ingår att sprida kunskaper inom Informations- och KommunikationsTeknologi, att se till att goda exempel får spridning inom organisationen och att omvärldsbevaka skolutveckling med koppling till IKT. Jag hjälper också till att utveckla användandet av lärplattform som ett pedagogiskt redskap och leder en referensgrupp för IKT- och lärplattformscoacher.

En av mina ståndpunkter är att IKT aldrig ersätter en bra lärare, och IKT är heller inte en speciell metod som är överlägsen annan metodik. Men digitalisering och digitala arbetssätt används i samhället i övrigt och skolan ska inte vara en isolerad ö där vi bara jobbar analogt. Den enskilde läraren behöver istället vara den professionelle utövaren som har kompetensen att använda IKT på ett genomtänkt sätt när det tillför något till undervisningen. Rätt använt kan IKT också bidra till tidsvinster och ökad motivation hos elever. Här är min uppgift att hjälpa vägleda lärare och personal, både enskilt och i grupp, i användningen av IKT som ett stöd i den pedagogiska verksamheten.

Under hösten har jag också jobbat med att utveckla det kollegiala lärandet på vår skola, något jag ser fram emot att återkomma till i vår.

KONTAKT

Henrik Wågesson

Gymnasiechef
BU Chef/Adm pers, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-975 49, 070-378 32 16
henrik.wagesson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2016-11-23

Norrvägen 6, 574 34 Vetlanda
Box 106, 574 22 Vetlanda

Telefon reception
0383-975 50

Verksamheten drivs av Vetlanda kommunlänk till annan webbplats